Boca Gentil Resort, Willemstad
Veiling
  • Status Beschikbaar
  • Adres Boca Gentil Resort
  • Plaats Willemstad
  • Woonoppervlakte 146 m2

Foto's

Omschrijving

Omschrijving

Executieveiling (hypotheek) d.d. donderdag 6 mei 2021 bij inzet en afslag vanaf 10:00 uur, ten overstaan van notaris . Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij voornoemde notaris uitbrengen.

De te veilen registergoederen betreffen:
A. het appartementsrecht, bestaande uit het vijftig/zeshonderd zevenentwintigste (50/627) aandeel in de navolgende percelen grond, gelegen in het tweede district van Curaçao te “Jan Thiel alias Damasco”:
a. het perceel omschreven in meetbrief nummer 530 van 10 juni 2008, ter grootte van zeshonderd drie en tachtig vierkante meter (683m²);
b. het perceel omschreven in meetbrief 1285 van 7 september 2007, ter grootte van vijf duizend vijfhonderd negen vierkante meter (5.509m²);
met het daarop gebouwde appartementencomplex BIII, genaamd “Bayside”, bestaande uit twaalf (12) garageboxen, acht (8) kelders, één (1) exploitatieruimte en twaalf (12) woningen, complexaanduiding 765A/2008, appartementsindex 9, welk appartementsrecht de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met souterrain op de begane rond en een garage op de begane grond, beide op de aan de splitsingsakte gehechte splitsingstekening aangeduid met nummer 9;

B. het één/eenhonderd een en twintigste (1/121) onverdeeld aandeel in twee percelen grond te “Jan Thiel Alias Damasco”, ter grootte van elf duizend tweehonderd acht vierkante meter (11.208 m²) en eenhonderd zeven en vijftig vierkante meter (157 m²), nader omschreven in meetbrieven nummers 1287 en 1288 van 10 september 2007, op welke percelen grond de wegen, transformatorhuisjes, zwembad met terras, gazebo’s, speelterrein, de hoofdwegen, de voetpaden, de groenvoorzieningen, de parkeervoorzieningen in de bermen, waterzuiveringsinstallatie en de riolering en overige gemeenschappelijke voorzieningen zijn casu quo zullen worden aangelegd

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend – als volgt:
Niet in gebruik door eigenaar of in gebruik gegeven aan derde.

Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Voor een kostenoverzicht, wordt er verwezen naar het notariskantoor Moerdijk & Palm (info@notaris.cw) alsmede de website van BOG Auctions.

Bijdrage VvE Boca Gentil per jaar (2021): ANG 8.200,-
Bijdrage VvE Bayside per jaar (2021): ANG 13.800,-
Achterstand VvE Boca Gentil en VvE Baysude: ANG 41.172,17

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd zal worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curacao onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij voornoemde notaris uitbrengen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de van toepassingzijnde veilingvoorwaarden en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren.
Door de hoogste bieder dient binnen vijf (5) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort ter grootte van 10% van de koopprijs alsmede het in artikel 9 lid 1 van de Algemene Voorwaarden Voor Executieverkopen Notariskantoor Moerdijk & Palm 2020 (AVVE NKMP 2020) genoemde. De bieder kan aan zijn verplihcting tot betaling van een waarborgsom ook voldoen door aan de ntaris eenzelfde bedrag een garantieverklaring af te geven zoals omschreven in artikel 12 lid 4 AVVE NKMP 2020.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs vindt plaats uiterlijk 2 weken na de dag van de gunning door de executant. De gunning is uiterlijk de tweede (2e) werkdag volgende op de afslag om vijf (17:00) uur in de middag.

De genoemde woonoppervlakte is afgeleid van een mogelijk vergelijkbaar object en kan van de feitelijk situatie verschillen.

Let op! De geplaatste foto’s zijn van een vergelijkbaar object en zijn enkel bedoel om een impressie te geven hoe het eruit kan zien. Op dit moment is het niet mogelijk het object te bezichtigen.

Scroll naar top