Graaf Florislaan 6, 's-Gravenhage
Veiling
  • Status Beschikbaar
  • Adres Graaf Florislaan 6
  • Postcode 2553 DW
  • Plaats 's-Gravenhage
  • Woonoppervlakte 537 m2

Foto's

Omschrijving

Executieveiling (hypotheek) d.d. donderdag 2 juni 2022 bij inzet en afslag vanaf 10:00 uur, via het internetplatform BVA-Auctions ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen te Rotterdam.

Tot uiterlijk woensdag 18 mei 2022, 23.59 u kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen

De te veilen registergoederen betreffen:

de eeuwigdurende erfpacht van een perceel grond, (eigendom van de gemeente ‘s-Gravenhage), terzake waarvan de verplichting tot betaling van de canon eeuwigdurend is afgekocht, met de daarop gelegen woning, plaatselijk bekend Graaf Florislaan 6 te Den Haag, kadastraal bekend gemeente Loosduinen, sectie K, nummer 1894, groot negen are en zesenveertig centiare.

De gebruikssituatie van het registergoed is – voor zover verkoper bekend – als volgt:
Niet in gebruik door eigenaar of in gebruik gegeven aan derde.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijgen van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Voor een kostenoverzicht, wordt er verwezen naar de website van BVA Auctions alsmede Veilingsnotaris.nl.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veiling voorwaarden met Internetbieden 2015 (AVVI), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden kunnen gedownload worden op de website van Veilingnotaris.nl of BVA-Auctions.

Tot uiterlijk woensdag 18 mei 2022, 23.59 u kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen door middel van een biedformulier welke wij u kunnen overhandigen. Het biedformulier kan tevens gedownload worden op de website van BVA-Auctions.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van BVA Auctions en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,–.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs, overdrachtsbelasting, overige kosten, belastingen en lasten vindt plaats uiterlijk 6 weken na de dag van de gunning door de executant. De gunning is uiterlijk 5 werkdagen na de veiling.

De genoemde woonoppervlakte is conform Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en kan van de feitelijk situatie verschillen.

Scroll naar top