Escamplaan 898, 's-Gravenhage
Veiling
  • Status Beschikbaar
  • Adres Escamplaan 898
  • Postcode 2547 EX
  • Plaats 's-Gravenhage
  • Woonoppervlakte 91 m2

Foto's

Omschrijving

Object
Appartementsrecht gelegen op de 7e etage met externe berging.
Woonoppervlakte ca. 91 m2.

Inleiding
Openbare verkoop ex. artikel 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Veilingdatum
Dinsdag 31 oktober 2023 bij inzet en afslag vanaf 12:00 uur.

Onderhands bieden
Het is niet mogelijk om een onderhandse bieding uit te brengen.

Kijkdagen
Voor het inplannen van een afspraak dient u contact op te nemen met de makelaar.

Veilinginformatie
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, openbare verkoop ex art. 514 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering’)
De openbare veiling vindt plaats op dinsdag 31 oktober 2023, ’s middags vanaf 12:00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.vastgoedveiling.nl, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer.
Op de veiling zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2017 (“AVVE 2017”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.vastgoedveiling.nl.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetfase en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.vastgoedveiling.nl.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Omschrijving
Appartementsrecht gelegen in het complex “De Primeur” bestaande uit 91 woningen verdeeld over tien verdiepingen. Het appartement is in 2020 opgeleverd en bevind zich op de zevende verdieping, een externe berging is in de kelder (-1) aanwezig.

Locatie
Gelegen aan de Escamplaan te ‘s-Gravenhage op een prominente locatie naast het HagaZiekenhuis.

Indeling
Entreehal met toegang tot het separaat toilet, wasruimte, de woonkamer en de meterkast.
De woonkamer is opgesteld in L-vormige indeling. Aan de achterzijde van de woonkamer is de keuken gesitueerd. Het balkon is toegankelijk via de schuifpui.
Via de woonkamer is er toegang tot de slaapkamer met walk-in-closet, die vervolgens weer toegang verschaft tot de badkamer.

Bouwaard
Montagebouw van beton (vermoedelijk), kunststof kozijnen voorzien van dubbelglas, (deels) plat dak voorzien van dakbedekking.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is, zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
Het vigerend bestemmingsplan is Florence Nightingale Park met als enkelbestemming Gemengd – 1. Vanaf de derde woonlaag is uitsluitend wonen toegestaan.

Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

Huursituatie
Voor zover aan executant bekend is het registergoed in gebruik bij de Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.

Bijzonderheden
Het object is belast met eeuwigdurende erfpacht.

Milieu
Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte wel onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden.
Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van het verkochte het volgende bekend is.
Het rapport van het Bodemloket met de dato 16 juni 2023 is onderdeel van de documenten.

Elke aansprakelijkheid van Verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Asbest
Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is het niet voornemens dat er mogelijk asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Doch kunnen wij niet uitsluitend dat het op een later moment toegevoegd is.
Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.
Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbesthoudende stoffen / materialen kan voortvloeien.

Registreren
Om een bieding uit te kunnen brengen dient u tijdig een account aan te maken op de website vastgoedveiling.nl.

Legaliseren
Bovendien dient u zich eenmalig te legaliseren voor het platform Vastgoed Veiling. De daartoe bestemde registratieverklaring vindt u tevens op de bovengenoemde website. De registratieverklaring dient u in het bijzijn van een notaris te ondertekenen.
De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de registratieverklaring. Wanneer u zich laat legaliseren bij de notaris dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Inzetfase
De veiling zal beginnen met een openingsbod, welke meestal een week voor de veiling wordt vermeld. Het is ook mogelijk dat de veiling zal starten vanaf € 0,–. Vervolgens wordt er met een minimaal bedrag opgeboden totdat er niet hoger wordt geboden. Dat bedrag wordt de inzetsom genoemd. Deze fase staat in de veilingwereld ook wel bekend als inzetfase of de opbodfase.

Voordat men een bieding kan plaatsen moeten eerst de extra voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren verklaart een bieder dat hij akkoord is met de voor de veiling geldende voorwaarden en op de hoogte is van de bijkomende kosten zoals vermeld bij de veilinginformatie.

Indien in de laatste minuut voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase verlegd naar twee minuten.

Degene die het hoogst heeft opgeboden, heeft vaak (indien er wordt afgeslagen en gegund) recht op een premie, de zogenoemde inzetpremie. Of deze premie van toepassing is staat vermeld op de desbetreffende veilinginformatiepagina.

Afslagfase
Na het sluiten van de opbodfase volgt de afslag. Allereerst moet de afslagknop worden geactiveerd. Indien de extra voorwaarden nog niet waren geaccepteerd moeten deze ook aangevinkt worden. Zodra dit is gedaan verschijnt de tekst ‘Hier kunt u straks bieden op afslag’ en kan men een bod uitbrengen bij afslag zodra deze opent.

De afslag is een eenmalige fase en de veiling eindigt direct zodra een partij op de knop ‘MIJN’ drukt. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.

Tijdens de afslag wordt er groot een teller getoond. In deze teller is het totaalbedrag van de inzetsom en het bod op afslag bij elkaar opgeteld. Bovenop dit bedrag komen vaak nog veilingkosten. Dit is meestal een vast bedrag, wat is terug te vinden bij de veilinginformatie.

Het totaal van de inzetsom, het bod op afslag en de veilingkosten bij elkaar op en men heeft het totaalbedrag. Het totaalbedrag van deze veiling is hetgeen de koper, indien er wordt gegund, moet betalen voor het betreffende object. Dit is echter exclusief eventuele belastingen en de inzetpremie.

Gunning
De termijn van gunning is in de regel vijf werkdagen na de dag van veiling. De exacte termijn wordt vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Jacobus Recourt echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.
De gepubliceerde foto’s en plattegronden zijn afkomstig van een eerdere online publicatie (2022).
De huidige situatie c.q. de staat van onderhoud is onbekend.

Scroll naar boven